De Kroon op LeeuwardenPrivacyverklaring

Privacyverklaring De Kroon op Leeuwarden

De Kroon op Leeuwarden, gevestigd aan Keallecamp 1 8927 AS Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.dekroonopleeuwarden.frl
Keallecamp 1
8927 AS Leeuwarden
Telefoon: +31 6 15217525
K.v.K.: 61229067

Ulco de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kroon op Leeuwarden. Hij is te bereiken via dekroonopleeuwarden@gmail.com

https://www.dekroonopleeuwarden.frl/wp-content/uploads/2024/02/IMG_5475-scaled.jpg

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kroon op Leeuwarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dekroonopleeuwarden@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kroon op Leeuwarden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betalin
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Kroon op Leeuwarden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kroon op Leeuwarden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kroon op
Leeuwarden) tussen zit.

De Kroon op Leeuwarden gebruikt wel social apps voor promotionele doelen. De targetting vindt dan plaats op basis van het aangeven van doelgroep-specificaties in deze apps. De promoties zijn dus nooit bewust gericht op personen van wie wij persoonsgegevens bijhouden. De social apps die we gebruiken zijn Facebook en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kroon op Leeuwarden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Adresgegevens: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Telefoonnummer: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • E-mailadres: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.
 • Bankrekeningnummer: zolang je klant of leverancier van ons bent bewaren we deze gegevens. Op het moment dat je afscheid van ons neemt als klant of leverancier bewaren we je gegevens nog 1 jaar. Op deze manier kunnen we je nog bereiken over een levering of aflevering.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kroon op Leeuwarden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Kroon op Leeuwarden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kroon op Leeuwarden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dekroonopleeuwarden@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Kroon op Leeuwarden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kroon op Leeuwarden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Uitgeprinte gegevens – waaronder facturen – bewaren we in een map die we in een afgesloten kast bewaren
 • Digitale gegevens bewaren we op een computer, gsm en tablet die:
  • beveiligd zijn met een wachtwoord voor toegang
  • steeds maximaal geüpdatet zijn voor wat betreft beveiligingssofware

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op via dekroonopleeuwarden@gmail.com.